മഹേഷ് പരമേശ്വരൻ നായർ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മുഖം

സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ  സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞു സഹജീവികളുടെ സുഖത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന  മനുഷ്യരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മാതൃക പരമായി  നടത്തി വരുന്ന  യുവാവാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന മഹേഷ് പരമേശ്വരൻ നായർ.’ഹോപ്പ്…

View More മഹേഷ് പരമേശ്വരൻ നായർ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മുഖം