സഞ്ജീവ് ഇളമ്പലിനു ജന്മനാടിന്റെ ആദരം

പത്ര പ്രവർത്തകനും ചാനൽ പ്രവർത്തകനുമായ സഞ്ജീവ് ഇളംപെലിനു നാടിന്റെ ആദരം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *