യോഗ പരിശീലനം ഉള്ളൂർ സ്കൂളിൽ

അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിൽ ഉള്ളൂർ സ്കൂളിൽ യോഗ പരിശീലനം. രാവിലെ 11മണിക്ക് സ്കൂളിൽ യോഗ ക്ലാസ്സ്‌ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് കലാദേവി നിർവഹിച്ചു. അധ്യാപകർ എല്ലാവരും യോഗയിൽ പങ്കെടുത്തു. യോഗ ക്ലാസ്സ്‌ റസൽ സബർമതി എടുത്തു. എല്ലാദിവസവും രാവിലെ യോഗ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് സ്കൂൾ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കുട്ടികൾ വളെരെ നേരം യോഗ പരിശീലനംത്തിൽ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *