മനോരമ പരിസ്ഥിതി ദിനംസെൽഫി സമ്മാനം

മനോരമ ഏർപ്പെടുത്തിയ പരിസ്ഥിതി ദിന സെൽഫി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ചിത്രം. ഉള്ളൂർ സ്കൂൾ അധ്യാപകനും മദ്യ വർജ്ജന സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി യും ആയ റസൽ സബര്മതിയും മക്കളായ അലൻ റസലും അൽഫിന റസലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *