ഉള്ളൂർ സ്കൂളിൽ പഠനോപകരണ വിതരണം

ഉള്ളൂർ സ്കൂളിൽ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുവായൂർഅപ്പൻ ട്രസ്റ്റ്‌ ചെയർമാൻ അനിൽകുമാർ പഠനോപകരണ കാങ്ങൽ വിതരണം നടത്തുന്നു. 29നു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സിനിമതാരം മായ സുകു മദ്യ വർജ്ജന സമിതി പ്രഡിഡന്റ് റസീഫ്. എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ്‌ സെക്രട്ടറി റസൽ സബർമതി പറഞ്ഞു. വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രദ്ധമ അധ്യാപിക്ക് കലാദേവി. പ്രിയ ജോൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *